Friday, January 25, 2008

Vishnu Puja

Vishnu Pooja

Santakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresam
Viswakaram Gaganasadrusam Meghavarnam Subhangam
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi bhirdhyana gamyam.
Vande Vishnum Bhavabhaya haram Sarvalokay kanadham.

Shree Mahavishnum Dhyayami,
Avahayami,
Mahavishnavenamah Ashanam samarpayami,
Padyam samarpayami,
Arghyam samarpayami,
Achamaneeyam samarpayami,
Madhuparkam samarpayami,
Snanam samarpayami,
Achamaneeyam samarpayami,
Vastralakaram samarpayami,
Yegnopaveetam samarpayami,
Gandhan dharayami.

Om Kesavaya namah
Om Narayanaya namah
Om Madhavaya namah
Om Govindaya namah
Om Vishnave namah
Om Madhusudanaya namah
Om Trivikramaya namah
Om Vamanaya namah
Om Sridharaya namah
Om Hrushikesaya namah
Om Padmanabhaya namah
Om Damodaraya namah
Om Mahavishnave namah

Nanavidha parimala patra pushpan samarpayami, Om Haim, Hreem, Sreem Ashtakshari Mahavishnu Shree Padukam poojayami tarpayami namah.
Padukam poojayami tarpayami namah.
Padukam poojayami tarpayami namah.

Mahavishnave namah,
Dhupam agrapayami,
Deepam darsayami,
Nivedyam samrpayami,
madya madya paneeyam samrpayami,
Uttaraposhanam samrpayami,
Hastaprakshalanam,
Padaprakshalanam,
Achamaneeyam,
Tambulamcha samarpayami,
Karpura Neerajanam samarpayami.

Om Narayanaya Vidmahe
Vasudevaya Dhimahi
Tanno Vishnu Prachodayat.

Mahavishnave namah Mantrapushpam samarpayami. Pradikshina namaskaram samarpayami, Samasta Rajopachara, Devopacharan samarpayami. Anaya Poojaya Bhagavan Sarvadevatmakah Shree Mahavishnu Supreeta Suprasanno varado bhavatu.

1 comment:

ranvir said...

I am a Sikh & I recited the mantras in my room- even when it was difficult- my own sanskit learning in the 9th standard helped & was able to recite successufully- It gave a sense of having adapted to a new form of learning- thanks for such a nice post- its one of its kind of the internet-